ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»;
Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί υπό ίδρυση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων που η δραστηριότητα τους σχετίζεται με :

– Μεταποίηση
– Χονδρικό Εμπόριο
– Παροχή Υπηρεσιών

Προσοχή δεν υπάγονται στο πρόγραμμα Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου και Εστίασης.

Για να δείτε το σύνολο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Ποιος είναι προϋπολογισμός του προγράμματος ;
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €190 εκατ. ευρώ (για όλη την Ελλάδα).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα;
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 18.12.2023 μέχρι και 29.02.2024. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάσει το σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης (και όχι με σειρά προτεραιότητας) , δηλαδή εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το ύψος (κόστος προϋπολογισμού) και τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;
Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

 • υπό ίδρυση που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης
 • νεοσύστατες δηλαδή επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική τεκμηρίωση.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017 – αφορά πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπό ίδρυση πριν την πρώτη εκταμίευση.

Σημαντικές επισημάνσεις:

– Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ
Mεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

– Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.

– Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Για να δείτε το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής πατήστε εδώ

Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

 • (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • (β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ποιες κατηγορίες δαπανών επιδοτούνται;
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αφορά τις εξής κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Έμμεσες δαπάνες.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία μπορούν να πληρώνονται τιμολόγια αγορών) ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18.12.2023).

Για να δείτε λεπτομέρειες για τις επιδοτούμενες δαπάνες πατήστε εδώ.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις εργασίες που περιγράφει στην αίτηση);
Θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης τουλάχιστον για το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Π.χ. σε ένα επενδυτικό σχέδιο αξίας 100.000 € και εφόσον το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60% θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση μέσου υπολοίπου για την ύπαρξη καταθέσεων τουλάχιστον 24.000 € (60% Χ 40.000 που είναι το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής).

Ωστόσο τονίζεται ότι στην περίπτωση που προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία μόνο για το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση με ένα επενδυτικό σχέδιο στο οποίο οι επενδυτές θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για το σύνολο της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής είναι τα εξής:

α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

και

β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση και η έγκριση των αιτήσεων;
Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάσει το σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης (και όχι με σειρά προτεραιότητας) , δηλαδή εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το ύψος (κόστος προϋπολογισμού) και τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επενδυτικά σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται με:

 • Την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές).
 • Την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια του προγράμματος πατήστε εδώ

Για να δείτε αναλυτικά τις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πατήστε εδώ

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το συντομότερο δυνατό.

Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας (δεδομένου ότι το πρόγραμμα απαιτεί μία σημαντική προετοιμασία για την εμπρόθεσμη και σωστή υποβολή του επενδυτικού σχεδίου) στα εξής τηλέφωνα:

Μυτιλήνη: 22510-40147
Θεσσαλονίκη: 2310-284374
Υπεύθυνοι προγράμματος: Νιάρχος Σάκης, Ευστρατίου Σπύρος

πρόγραμμα τουριστικών επιχειρήσεων
Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων”

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»;

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί υπό ίδρυση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις  για την υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα τους.

Ποιος είναι προϋπολογισμός του προγράμματος ;

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €160 εκατ. ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα διαμορφώνεται από 80.000 έως και 400.000 ευρώ.

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα ;

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από   18.12.2023 μέχρι και  29.02.2024. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάσει το σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης (και όχι με σειρά προτεραιότητας) , δηλαδή εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από  το ύψος (κόστος προϋπολογισμού) και τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

 • υπό ίδρυση και
 • νεοσύστατες δηλαδή επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα
  Δράση.
 •  Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70  με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε
  περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 •  Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που ορίζονται στην πρόσκληση.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017 – αφορά πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο
  Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την
  οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπό ίδρυση πριν την πρώτη
  εκταμίευση.

Σημαντικές επισημάνσεις:

– Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση και η νομική μορφή της επιχείρησης
κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την
αποπληρωμή της επένδυσης.
– Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους και για κάθε δραστηριότητα.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος

 

Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

 • (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • (β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της
  επένδυσης

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις περιοχές που λαμβάνουν πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης 10% (Αρχείο: 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Ποιες κατηγορίες δαπανών επιδοτούνται;

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αφορά τις εξής κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Έμμεσες δαπάνες.

  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις εργασίες που περιγράφει στην αίτηση);

Θα πρέπει να προσκομισθούν  αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Θα πρέπει να προσκομισθούν τα εξής:

α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

και

β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.

 

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση και η έγκριση των αιτήσεων;

Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάσει το σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης (και όχι με σειρά προτεραιότητας) , δηλαδή εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το ύψος (κόστος προϋπολογισμού) και τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επενδυτικά σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται με:

την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές).
Την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
Τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται η επιχορήγηση (εφόσον εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα)

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του προγράμματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το συντομότερο δυνατό ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την υποβολή φακέλων.

Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας (δεδομένου ότι το πρόγραμμα απαιτεί μία σημαντική προετοιμασία για την εμπρόθεσμη και σωστή υποβολή του επενδυτικού σχεδίου) στα εξής τηλέφωνα:

Μυτιλήνη: 22510-40147 
Θεσσαλονίκη: 2310-284374 
Υπεύθυνοι προγράμματος: Νιάρχος Σάκης, Ευστρατίου Σπύρος

 

//www.nkwebdesign.gr/wp-content/uploads/2021/03/nk-web-design-logo-footer.png